Skip to content Skip to footer

RODO

RODO

W związku z wejściem w życie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla systemów informatycznych, dotyczących ochrony danych osobowych i przepisów Ustawy
wprowadzającej RODO – Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” w Świnoujściu informuje,
iż zapewnia ochronę informacji, w tym danych osobowych swoich członków i beneficjentów.
W celu zachowania zgodności z przepisami RODO informujemy wszystkie osoby,
których dane osobowe są gromadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Zalew Szczeciński” z siedzibą w Świnoujściu, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie Stowarzyszenia jest Lokalna Grupa
Rybacka „Zalew Szczeciński” w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście.
2) Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w LGR „Zalew Szczeciński” pełni Administrator Bezpieczeństwa
Informacji (ABI), powołany Uchwałą Zarządu LGR nr 19/X/2017, z którym można kontaktować się
poprzez email: biuro@lgr-zalew.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 2) z dopiskiem „Ochrona
danych osobowych”.
3) Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach określonych przepisami prawa na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c)1
zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a)2
rozporządzenia 2016/679,
tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
4) Dane osobowe, o których mowa w pkt 3) są przetwarzane przez administratora danych w celu
realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 33
lit. e)4
i f)5 oraz ust. 46
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 20
lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz
rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na

1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
2 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
3 3. Zadania lokalnych grup działania obejmują:
4 e) przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie;
5
f) wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną
weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;
6 4. Bez uszczerbku dla ust. 3 lit. b) (opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć
konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór
w drodze procedury pisemnej) lokalna grupa działania może być beneficjentem i wdrażać operacje zgodnie ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność.
realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4.
Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie operacyjnym „Rybactwo i
Morze” (Dz. U. poz. 1435).
5) Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji statutowych i organizacyjnych działań
wynikających z przepisów Statutu oraz innych aktów organizacyjnych, w tym podpisanych umów
z instytucjami pośredniczącymi, wdrażającymi i ewaluacyjnymi w zakresie przyznanych środków
i funduszy europejskich w takim zakresie w jakim pozostają one w związku z realizacją zadań
świadczonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” a konsekwencją
niepodania tych danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków, pod rygorem np.
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia/ nie zawarcie umowy/ odmowa wypłaty pomocy.
6) Każdemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także –
w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
7) LGR „Zalew Szczeciński”, jako Administrator danych osobowych, przechowuje dane osobowe
wg obowiązujących przepisów Instrukcji Kancelaryjnej oraz Rzeczowego Wykazu Akt.
8) Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach –
na podstawie indywidualnej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną.
9) Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Niniejsza klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 30-08-2018 r.